ความเป็นมาของสภาเกษตรกรแห่งชาต
สรุปผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ อำเภอวิเชียรบุร
รายงานผลการดำเนินการเลือกตั้งสภาเกษตรกรจังหวัด อำเภอวิเชียรบุร
จำนวนเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรและเพิ่มเติม อำเภอวิเชียรบุรี
รุปจำนวนผู้มาสมัครผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน อำเภอวิเชียรบุร
สรุปหมู่และตำบลที่ไม่มีผู้มาสมัครและมีผู้มาสมัีครแต่เป็นผู้ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชุดที่1-3
สรุปหมู่และตำบลที่มีการเลือกตั้ง อำเภอวิเชียรบุร
สรุปรายงานการเลือกตั้งสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน อำเภอวิเชียรบุรี 13 ก.พ. 54
รายชื่อผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ