แนะนำหน่วยงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518  เดิมตั้งอยู่ที่หน้า “ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี” จากนั้น ปี  .. 2525 ได้ย้ายมาอยู่ที่ 271 หมู่ 1 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  บนเนื้อที่ 10 ไร่ 41 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินของนายฟัก บุญแย้ม ยกให้ใช้ประโยชน์(ปัจจุบันเป็นที่ราชพัสดุบริเวณสำนักงานมีบ้านพักข้าราชการ 1 หลัง 3 ยูนิต มีอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอ 1 หลัง โรงเก็บพัสดุ 1 หลัง

การให้บริการ

 • ทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้มาซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลครบ ถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นที่ยอมรับขององค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่ขอใช้ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอ
 • จัดทำและใช้ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
 • ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ
 • อำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรเข้าถึงระบบข้อมูลได้โดยสะดวกด้วยระบบสื่อสารระยะไกล

ลักษณะภูมิประเทศ อำเภอวิเชียรบุรี

 • ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของอำเภอวิเชียรบุรี  เป็นภูเขา  และเทือกเขากระจายอยู่ทั่วไปทำให้สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยเนินเขา  และที่ราบสลับกันไป  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนแต่มีป่าไม้จำนวนน้อยมาก  เนื่องจากถูกบุกรุกทำลายลงอย่างมาก  มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านกลางพื้นที่อำเภอจากเหนือลงใต้  แต่เดิมใช้เป็นเส้นทางคมนาคม  แต่ปัจจุบันใช้ประโยชน์ทางด้านกสิกรรม  เนื่องจากแม่น้ำป่าสักมีความคดเคี้ยวและแคบทำให้มักเกิดน้ำท่วมพื้นที่  ริมฝั่งแม่น้ำจะตื้นเขินไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในการเกษตร
 • ที่ตั้งและอณาเขตอำเภอวิเชียรบุรีทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบึงสามพัน มีคลองจังหันและแม่น้ำป่าสัก เป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอภักดีชุมพล (จังหวัดชัยภูมิ) และอำเภอลำสนธิ (จังหวัดลพบุรี)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอศรีเทพ และอำเภอโคกเจริญ (จังหวัดลพบุรี) มีห้วยลำตะคร้อ และแม่น้ำป่าสัก เป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอไพศาลี (จังหวัดนครสวรรค์)

อำเภอวิเชียรบุรี แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 14 ตำบล 192 หมู่บ้าน

 1. ท่าโรง (Tha Rong) 18 หมู่บ้าน
 2. สระประดู่ (Sa Pradu) 12 หมู่บ้าน
 3. สามแยก (Sam Yaek) 10 หมู่บ้าน
 4. โคกปรง (Khok Prong) 17 หมู่บ้าน
 5. น้ำร้อน (Nam Ron) 12 หมู่บ้าน
 6. บ่อรัง (Bo Rang) 22 หมู่บ้าน
 7. พุเตย (Phu Toei) 14 หมู่บ้าน
 8. พุขาม (Phu Kham) 10 หมู่บ้าน
 9. ภูน้ำหยด (Phu Nam Yot) 16 หมู่บ้าน
 10. ซับสมบูรณ์ (Sap Sombun) 10 หมู่บ้าน
 11. บึงกระจับ (Bueng Krachap) 10 หมู่บ้าน
 12. วังใหญ่ (Wang Yai) 10 หมู่บ้าน
 13. ยางสาว (Yang Sao) 17 หมู่บ้าน
 14. ซับน้อย (Sap Noi) 14 หมู่บ้าน

คำขวัญ อำเภอวิเชียรบุรี

 • ศาลนเรศวรรวมใจ ถิ่นไก่ย่างรสอร่อย สุสานหอยล้านปี พุร้อนมีใต้ดิน อุทยานหินโบราณ บ่อน้ำมันล้ำค่า

บุคลากร

นายสายกุล หวังแลกลาง

เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์
08-9858-7689

นายประทีป จันทร์วรพิพัฒน์

นักวิชาการ​ส่ง​เสริมการเกษตร​ชำนา​ญ​การ​

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์
06-3635-3592

รับผิดชอบ
ตำบลพุเตย
ตำบลภูน้ำหยด

นายกิตติธัช มะโนสา

นักวิชาการ​ส่งเสริม​การเกษตรปฏิบัติการ​

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์
09-6669-7497

รับผิดชอบ
ตำบลท่าโรง
ตำบลโคกปรง

นายธเนตร ฤทธิ์มหันต์

นักวิชาการ​ส่งเสริม​การเกษตรชำนาญการ​

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์
09-3130-0053

รับผิดชอบ
ตำบลบึงกระจับ
ตำบลบ่อรัง

นางสาวรสริน ทรตัน

นักวิชาการ​ส่งเสริม​การเกษตรปฏิบัติการ​

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์
09-3130-0050
06-5293-9655

รับผิดชอบ
ตำบลซับน้อย
ตำบลสระประดู่

นางสาววิไลลักษณ์ ลำดวน

นักวิชาการ​ส่งเสริม​การเกษตรปฏิบัติการ​

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์
093-130-0054

รับผิดชอบ
ตำบลสามแยก
ตำบลวังใหญ่

-

 

 

 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์
-

รับผิดชอบ
-

นางสาวชนม์นิภา ชัชวาลย์

นักวิชาการ​ส่งเสริม​การเกษตรปฏิบัติการ​

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์
093-130-0049

รับผิดชอบ
ตำบลพุขาม
ตำบลซับสมบูรณ์

นายสุเมธ กุชโร

นักวิชาการ​ส่งเสริม​การเกษตร

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์
092-329-2381

รับผิดชอบ
ตำบลน้ำร้อน

นางสาวสายหยุด โตสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนา​ญ​งาน​

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์
08-xxxx-xxxx

นางสาวนภาพร พละศักดิ์

เจ้าพนักงาน​ธุรการ​

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์
08-xxxx-xxxx

นางสาวสาคร บุญแย้ม

พนักงาน​จ้าง​

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์
-

ติดต่อ

สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี

271​ หมู่​ 1 ตำบลสระ​ประดู่​ อำเภอ​วิเชียร​บุรี​ จังหวัด​เพชรบูรณ์​ 67130
โทร​/แฟกซ์​ 056928045
อีเมล wichianburi_pb@doae.go.th