1. ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2554/2555 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 มิ.ย. -31 ต.ค. 54 และข้าวนาปี วันที่ 1 มิย. -30 พ.ย. 54
2. ประกาศเตือนภัยการระบาดของโรคใบจุดสีน้ำตาลในนาข้าวเนื่องจากภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายเกือบทั้วไปและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และทำให้สภาพอากาศเย็นลงมีความชื้นสูงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ของเชื้อราทำลายต้นข้าวโดยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อการระบาดโรคใบจุดสีน้ำตาล จึงให้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงวิธีปฏิบัติและป้องกัน
3. สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้อำเภอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการแจ้งเตือนเกษตรกรระวังโรคไหม้ในนาข้าว ผ่านทางผู้นำชุมชน อบต. คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ เกษตรหมู่บ้าน ให้เกษตรกรทราบ
1. รูปภาพกิจกรรม งาน "วันปลูกข้าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
" ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณแปลงนาโครงการให้ความช่วยเหลือราษฎรตำบลโคกปรง หมู่ที่ 8
บ้านนาสามัคี ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

  

2. รูปภาพกิจกรรมงานแม่บ้านเกษตรกรวิเชียรบุรี ครั้งที่๒๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์๒๕๕๔ ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี


           


งานข้าว
งานพืชไร
งานสถาบันกลุ่มฯ
โครงการประกันรายได้ปี 2553/54 แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ ปี2554 แผนติดตามนิเทศงานระดับอำเภอ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
แผนที่อำเภอวิเชียรบุร
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี 2554/55    


 

สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี
โทร 056-928045
E-mail wichianburi_0409@hotmail.com

เว็บบอร์ด

Website counter