การจัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 ครั้งที่ 3

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. นายสายกุล หวังแลกลาง เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์