การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชน

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. นายสายกุล หวังแลกลาง เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 กิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 15 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลุงลพ หมู่ 5 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์