ข่าวกิจกรรม

การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชน

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. นายสายกุล หวังแลกลาง เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 กิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 15 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลุงลพ หมู่ 5 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

การจัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 ครั้งที่ 3

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. นายสายกุล หวังแลกลาง เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

เข้าร่วมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น. นายสายกุล หวังแลกลาง เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี เข้าร่วมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วัดหนองบัวขาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

งานราตรีแม่บ้านเกษตรกรอำเภอวิเชียรบุรี ครั้งที่ 34

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00น. นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี คณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกรวิเชียร ได้ร่วมกันจัดงานราตรีแม่บ้านเกษตรกร ปี 2563 เป็นปีที่ 34
ได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน นายก ทม.วิเชียรบุรี นายกทต.พุเตย นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ สมาชิกแม่บ้านเกษตรกร ร่วมงาน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน ภายในงานมีกิจกรรมประกวดร้องเพลง+แดนเซอร์ของแม่บ้านตำบลต่างๆ และรูปแบบของงานนั้นให้เกษตรกรนำอาหารมารับประทานร่วมกันโดยปูเสื่อนั่ง ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมงานบวงสรวง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมงานบวงสรวง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจำนวนมากนำเครื่องบวงสรวง มาถวายจำนวนมาก ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์