ข่าวกิจกรรม

งานราตรีแม่บ้านเกษตรกรอำเภอวิเชียรบุรี ครั้งที่ 34

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00น. นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี คณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกรวิเชียร ได้ร่วมกันจัดงานราตรีแม่บ้านเกษตรกร ปี 2563 เป็นปีที่ 34
ได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน นายก ทม.วิเชียรบุรี นายกทต.พุเตย นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ สมาชิกแม่บ้านเกษตรกร ร่วมงาน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน ภายในงานมีกิจกรรมประกวดร้องเพลง+แดนเซอร์ของแม่บ้านตำบลต่างๆ และรูปแบบของงานนั้นให้เกษตรกรนำอาหารมารับประทานร่วมกันโดยปูเสื่อนั่ง ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมงานบวงสรวง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์ เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมงานบวงสรวง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจำนวนมากนำเครื่องบวงสรวง มาถวายจำนวนมาก ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์