ดาวน์โหลด​

คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ/กิ่งอําเภอ/สํานักงานเกษตรเขต (กทม.)

คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล/แขวง (กทม.)