ตำบล
เกษตรประจำตำบล
เบอร์โทรติดต่อ
ตำบลท่าโรง นายทองเพชร    ดิเรกศิลป์

081-9727819

093-1300053

ตำบลภูน้ำหยด นายทองเพชร    ดิเรกศิลป์

081-9727819

093-1300053

ตำบลสระประดู่ นางเกษร     ธรรมสิทธิ์

087-1946525

093-1300048

ตำบลพุขาม นางเกษร     ธรรมสิทธิ์

087-1946525

093-1300048

ตำบลวังใหญ่ นางเกษร     ธรรมสิทธิ์

087-1946525

093-1300048

ตำบลยางสาว นายสงวน       กลมเกลี้ยง

093-2246369

093-1300052

ตำบลซับน้อย นายสงวน       กลมเกลี้ยง

093-2246369

093-1300052

ตำบลน้ำร้อน นายฉลอง       สมน้อย

085-0514221

093-1300051

ตำบลซับสมบูรณ์ นายฉลอง       สมน้อย

085-0514221

093-1300051

ตำบลโคกปรง

นายสาย          หวังแลกลาง

089-8587689

093-1300049

ตำบลบึงกระจับ นายสาย          หวังแลกลาง

089-8587689

093-1300049

ตำบลสามแยก นายอภิชาติ     สงเรืองศรี

081-0394652

093-1300050

ตำบลบ่อรัง นายอภิชาติ     สงเรืองศรี

081-0394652

093-1300050

ตำบลพุเตย นายวันชัย        สุวรรณภูมิ

081-7869514

093-1300054

     
กลับหน้าหลัก